I-/ BAN ĐẠO CÔNG TY

 • Chủ tịch HĐQT: (Bà) Phó Nam Phượng
 • Giám đốc: (Ông) Nguyễn Đông Anh
 • Phó Giám đốc: (Bà) Huỳnh Thị Ngọc & (Ông) Hoàng Thế Vũ

 II-/ PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

 •  Phòng Tổ chức – Hành chính
 •  Phòng Kinh doanh – Tiếp thị
 •  Phòng Kế hoạch – Tài chính
 •  Chi nhánh công ty tại TPHCM

III-/ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 • Chi nhánh công ty tại TPHCM
 • Kho hàng
 • Hệ thống Nhà sách chuyên nghiệp:
 1. Nhà sách Bình Minh
 2. Nhà sách Bình Dương
 3. Nhà sách Dĩ An
 4. Nhà sách Dầu Tiếng