Đại hội cổ đông

Ngày 27/9/2017, Công ty cổ phần Văn hóa & Thương mại Bình Dương – FABICO đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Địa điểm tổ chức tại Văn phòng Công ty – Số 604 Cách Mạng Tháng 8, Phường  Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty Cổ phần Văn hóa & Thương mại Bình Dương đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

 • Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016; Tổng kết 5 năm hoạt động 2012-2016; Báo cáo tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2017.
 • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị : Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Công ty cổ phần Văn hóa & Thương mại Bình Dương năm 2016;Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017.
 • Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Thông qua báo cáo Tài chính năm 201
 • Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình. Đại hội Cổ đông đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

 1. Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:
 • Bà Phó Nam Phượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bà Lê Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông Nguyễn Đông Anh – Ủy viên
 • Ông Nguyễn Lanh – Ủy viên
 • Bà Nguyễn Thị Thùy – Ủy viên
 1. Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
 • Ông Nguyễn Văn Tân – Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ông Nguyễn Trần Tấn Phong – Ủy viên
 • Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh – Ủy viên

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *