Bà: Phó Nam Phượng
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị


Ông: Nguyễn Đông Anh
Giám Đốc Công Ty

 


Ông: Hoàng Thế Vũ
Phó Giám Đốc Kinh Doanh


Bà: Huỳnh Thị Ngọc
Phó Giám Đốc Nội Chính


Bà: Phan Thanh Nguyệt
Phó Giám Đốc – Kế Toán Trưởng

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG